Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রতিবন্ধী ভাতা

 

cÖwZeÜx  fvZv‡fvMxi †gvU msL¨v

IqvW© wfwË

1 bs IqvW© = 5+

2 bs IqvW© = 7 +

3 bs IqvW© = 7 +

4 bs IqvW© = 1 +

5 bs IqvW© = 3 +

6 bs IqvW© = 12+

7 bs IqvW© =  5+

8 bs IqvW© = 3+

9 bs IqvW© = 4+

     me©‡gvU = 47 wU|

 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`

eo‡eivB`, evÇv, XvKv-1212|

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-1

µtbs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

eveyj

Ryjnvm

c~e©cvov

‡evev

45

10/6/66

 

 

2

‡gvt dviæK wgq

‡gvt Aveyj Lv‡qi

c~e©cvov

cv KvUv

--

--

15861

 

3

 

 

c~e©cvov

 

 

 

 

 

4

Qwjg

Avjvwgb

c~e©cvov

 

33

14/3/78

 

 

5

nv‡Qb Avjx

 

c~e©cvov

gvbwmK

 

 

 

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-2

µtbs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

‡gvt mvBdzj Bmjvg

‡gvt nvwg` wgqv

f~Bqvcvov

nvZcv c½y

 

 

15862

 

2

 

 

cvUbxcvov

 

 

 

 

3

nvqvZ evby

 

kg‡mi bMi

c½y

 

 

 

 

4

‡gvt Ry‡qj

 

f~Bqv cvov

c½y

 

 

 

 

5

‡gvmvt iZœv †eMg

‡gvt my‡ik Ii‡d AvIjv`

f’Bqvcvov

c½y

32

15/6/79

12716

 

6

knx`v LvZzb

‡gvt AvRgyj

f~Bqvcvov

 

37

5/01/74

12717

 

7

Kvw`i †nv‡mb

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-3

µtbs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

‡gvt wgjb wgqv

 

 

 

 

 

 

 

2

‡gvt ‡cvbvB

g„Z jvj Lvu

f~Bqvcvov

cvMj

 

 

15001

 

3

mweZv ivbx

 

 

 

 

 

 

 

4

Bqvbyi

gwgbyj

c. wiwkcvov

 

37

7/6/74

12781

 

5

kÖx wemby wiwk

‡evmv `vm

g.wiwkcvov

c½y

 

 

15863

 

6

bxj Kgj

mygb

wiwkcvov

c½y

37

11/2/74

11273

 

7

mZ¨evb

g„Z ivg †gvnb

wiwkcvov

c½y

58

11/1/53

 

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-6

µt bs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

‡gvt dqmvj

 

AvMvicvov

 

 

 

 

 

2

wjwc Av³vi

 

‡gvojcvov

 

 

 

 

 

3

Qv‡niv †eMg

 

‡gvojcvov

 

 

 

 

 

4

Rvgvb wgqv

 

‡gvojcvov

 

 

 

 

 

5

‡gvt kvwKj

 

‡gvojcvvov

 

 

 

 

 

6

‡gvt †gv‡gb wgqv

g„Z Avt iDmywÏb

‡gvojcvov

nvZKvUv

 

 

15864

 

7

Kvgiæj nvmvb

‡mvbv wgqv

‡gvojcvov

kvwiixK

51

12/3/60

 

 

8

wjLb

wjUb

‡gvojcvov

evK

6

8/1/05

12721

 

9

‡gvt nv‡mg Avjx

g„Z wgbv gyÝx

‡gvojcvov

cv †QvU

34

18/10/77

11270

 

10

iægv Av³vi

mvgmywÏb

‡gvojcvov

 

38

12/3/73

 

 

11

‡gvt RvwKi

Qwjg DwÏb

PUKxcvov

c½y

43

11/4/68

 

 

12

ARq P›`ª `vm

kªx RZx P›`ª `vm

‡gvojcvov

‡evev

 

 

15070

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-7

µt bs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

‡gvmvt QwKqv

bRygwÏb

c~e©cvov

 

 

1/6/79

12715

 

2

‡Lvev‡qm

‡gvt †gv³vi †nv‡mb

AvMvicvov

gvbwmK

 

 

12722

 

3

gvmyg

 

AvMvicvov

nvZKvUv

 

 

 

 

4

dv‡qRv Av³vi

 

AvMvicvov

 

 

 

 

5

‡n‡jbv Av³vi

Avt Avjx wUcy

AvMvicvov

gvbwmK

33

6/5/78

 

 

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-8

µt bs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

ivwKe †nv‡mb

 

wPbv`xcvov

 

 

 

 

 

2

‡Rvmbv

‡gv¯Ídv

wPbv`xcvov

kvwiixK

37

15/12/74

12723

 

3

ivbx

 

wPbv`xcvov

H

47

12/7/64

 

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-9

µt bs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

mvwn` wgqv

 

dwKiLvjx

 

 

 

 

2

¯^cbv †eMg

 

dwKiLvjx

 

 

 

 

 

3

Avt nvwjg

Avt ev‡iK

dwKiLvjx

kªeb

34

2/8/77

11272

 

4

AviRy evby

g„Z wejøvn

dwKiLvjx

 

37

7/2/74

12724

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-4

µtbs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

byi bvnvi

QvB`yj

AviBÏvcvov

 

 

 

12719

 

 

cÖwZeÜx‡`i ZvwjKv t IqvW© bs-5

µtbs

bvg

¯^vgx /wcZvi bvg

wVKvbv

cÖwZeÜxi aib

eqm

Rb¥ ZvwiL

 wWnve bv¤^vi

gšÍe¨

1

Ry‡jLv †eMg

 

nvivjw`qv

 

 

 

 

2

‡mZviv †eMg

 

gZzivi †UK

 

 

 

 

3

‡gvt wgjb

Avt evwK wgqv

Pv›`vi‡UK

 

34

5/9/77

12720

 

Igi Rvnvb

bqvevox

 

31

11/10/78