Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজএফ তালিকা

                              

‡eivB` BDwbqb cwil`, 01 bs IqvW©

   150          wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL- 06/10/2013 Bs |                                                                                        

  µt bs

           bvg

    wcZv/ ¯^vgxi bvg

    Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

01

AvBwib

¯^vgx eveyj

  ‡eivB` c~e©cvov  

 

02

‡n‡bviv

¯^vgx nhiZ Avjx

          H

 

03

Rwibv LvZzb

wcZv Kvjv wgqv

          H

 

04

‡ivKmvb

¯^vgx †ZvZv wgqv

          H

 

05

dvBgv LvZyb

¯^vgx Kvjy wgqv

          H

 

06

iweDj&vn

wcZv myiZ Avjx

          H

 

07

Lvqiæj

wcZv Kvjv wgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

08

byiRvnvb

wcZv Zviv wgqv

          H

 

09

wkwí

¯^vgx †bRviæj

          H

 

10

‡mv‡nj

wcZv Qv‡jK

          H

 

11

‡gvmvt Av‡gbv †eMg

¯^vgx g„Z t †mvjgvb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

12

wewe †eMg

wcZv t Av‡e` Avjx

          H

 

13

mv‡jgv

¯^vgx g„Z t  `ytLy wgqv

          H

 

14

‡gv‡gbv LvZyb

¯^vgx Avt AvwRR

          H

 

15

Lykx †eMg

¯^vgx RR wgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

16

iZœv †eMg

¯^vgx mvnvewÏb

          H

 

17

Avwidv

¯^vgx wg¾Z †nv‡mb

          H

 

18

wd‡ivRv

¯^vgx Avigvb

          H

 

19

nvwk LvZyb

¯^vgx AvIjv`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

20

cvifxb

¯^vgx AvKZvi

          H

 

21

‡gv³vQyiæb

¯^vgx g„Z gv‡jK

  ‡eivB` c~e©cvov

 

22

BqvKze

wcZv Kvjv wgqv

          H

 

23

R‡e`v LvZzb

¯^vgx Bgvb †nv‡mb

          H

 

24

cvifxb

wcZv nvwg`yj

          H

 

25

wejwKQ

¯^vgx †nv‡mb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

26

iægv LvZzb

¯^vgx wicb

          H

 

27

Avt AvwRR

wcZv g„Z AvwbQ

          H

 

28

gvQygv

wcZv g„Z gwd wgqv

          H

 

29

wRAv¤§v

¯^vgx †nv‡mb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

30

bvCgv LvZzb

¯^vgx g„Z mvgmywÏb

          H

 

31

mywdqv LvZzb

¯^vgx jwZdzi

          H

 

32

‡ivwKqv

¯^vgx nvwQeyi

          H

 

33

Wwj †eMg

¯^vgx kwneyi

  ‡eivB` c~e©cvov

 

34

ivweqv

¯^vgx AvwRRyj

          H

 

35

g‡bvqviv

¯^vgx Rûiæj

          H

 

36

byiRvnvb

¯^vgx gvnveyi

          H

 

37

Avwgiæj

g„Z Rvwn`yj

  ‡eivB` c~e©cvov

 

38

Avqkv

g„Z meyi

          H

 

39

nv‡Riv

g„Z  BqvwQb

          H

 

40

bvwQiæb

g„Z Qv‡jK

          H

 

41

cvi‡fR

wcZv Rvwn`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

42

Qv‡bviv

g„Z gb&Ryi wgqv

          H

 

43

AvwRgyb

gyZ LvKzix

          H

 

44

wiwRqv

¯^vgx g„Z mvdvj DwÏb

          H

 

45

‡m‡jgv

wcZv g„Z gwdR DwÏb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

 

                           

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 01 bs IqvW©

             wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL - 06/10/2013 Bs |  

  µt bs

            bvg

    wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

gšÍe¨

46

†gvt jvey wgqv

Av t †nwKg

  ‡eivB` c~e©cvov

 

47

GQviæb

¯^vgx t gvRv`

          H

 

48

nv‡Riv

¯^vgx t bvRy wgqv

          H

 

49

Kvgiæj

wcZv t bvRy wgqv

          H

 

50

Av‡gbv

¯^vgx g„Z t †ZvivRDwÏb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

51

Avíbv

¯^vgx g„Z t †nv‡mb

          H

 

52

gvweqv

¯^vgx g„Z t b~ib bex

          H

 

53

ivwk`v

¯^vgx g„Z t Bqvi †gvnv¤§`

          H

 

54

Pv›`y wgqv

wcZv g„Z t Beªvvwng

  ‡eivB` c~e©cvov

 

55

Qvqgv

¯^vgx t mvgQyj

          H

 

56

Av¤^vwQiæb

¯^vgx g„Z t †ZvZv wgqv

          H

 

57

g‡bvqviv

¯^vgx g„Z t AvZveyi

          H

 

58

Rwgjv LvZzb

¯^vgx g„Z t †mvbv wgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

59

Avwgb

wcZv g„Z t Qv‡jg

          H

 

60

AvwQiæb

¯^vgx g„Z t AvwbQyi

          H

 

61

ZvQwjgv

wcZv g„Z t Avgvb Djvn

          H

 

62

‡gvR‡j

¯^vgx t Aveyj

  ‡eivB` c~e©cvov

 

63

AvIjv` †nv‡mb

wcZv g„Z t Kvjy wgqv

          H

 

64

kwidv

¯^vgx g„Z t †ZvZv wgqv

          H

 

65

wkDjx

¯^vgx g„Z t †Zvdv¾j

          H

 

66

iZœv

¯^vgx g„Z t Avdv¾j

  ‡eivB` c~e©cvov

 

67

‡Rmwgb

wcZv t †RvbvwK

          H

 

68

mywdqv †eMg

¯^gx t AvIjv`

          H

 

69

gvIjv

wcZv g„Z t Kvjy wgqv

          H

 

70

‡gv³vi

wcZv g„Z t AvwbQyi

  ‡eivB` c~e©cvov

 

71

bvwmgv

¯^vgx t byiæ¾vgvb

          H

 

72

iwngv

¯^vgx t nv‡mg

          H

 

73

Rxeb †bQv

¯^vgx g„Z t gay wgqv

          H

 

74

bvRgv

¯^vgx g„Z t eveyj wgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

75

Rwniæj

wcZv g„Z t †KZv wgqv

          H

 

76

bviMxm

¯^vgx t mvwn`yj

          H

 

77

‡m‡Ziv

¯^vgx g„Z t Av t evwiK

          H

 

78

Av t ev‡iK

wcZv g„Z t nvgyb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

79

Zvmwjgv

¯^vgx t BDbym

          H

 

80

gv‡kiv

wcZv g„Z t Kwei

          H

 

81

nviæb

wcZv g„Z t meyi

          H

 

82

g‡bvqviv

wcZv g„Z t nvwdRywÏb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

83

gqbv

¯^vgx t mvgmywÏb

          H

 

84

wewe Kzjmyg

¯^vgx t Awn`

          H

 

85

Avwgbv

wcZv g„Z t Pvbwgqv

          H

 

86

mvwn`v

¯^vgx g„Z t gwbi †nv‡mb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

87

Qv‡eiv

Av‡bvqvi

          H

 

88

mvBdzj

wcZv g„Z t †mvnive

          H

 

89

kwidv

¯^vgx t byiæjøv

          H

 

90

AvKwjgv

Gbvgyj

‡eivB` c~e©cvov 

 

                            

 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 01 bs IqvW©

             wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL - 06/10/2013 Bs |

  µt bs

            bvg

    wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

gšÍe¨

91

AvKwjgv

¯^vgx t Gbvgyj

  ‡eivB` c~e©cvov

 

92

I‡miv

¯^vgx g„Z t evwQi

          H

 

93

AvZveyi

wcZv g„Z tgwZeyi

          H

 

94

gwbiv

¯^vgx t Zviv wgqv

          H

 

95

wbcy

wcZv g„Z t gay wgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

96

Zvmwjgv

wcZv g„Z t Kv›`y wgqv

          H

 

97

mv‡niv

wcZv g„Z t Qwjg

          H

 

98

byiæwÏb

wcZv g„Z t ‡cvKvB

          H

 

99

Qwjg

wcZv g„Z t Avjvwgqv

  ‡eivB` c~e©cvov

 

100

bvRwgb

wcZv g„Z t QvBdj

          H

 

101

‡mivRyj

¯^vgx t gwbi

          H

 

102

AvQgv‡Zvb

¯^vgx t †nv‡mb

          H

 

103

nvwjgv

wcZv t nvbœvb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

104

gvweqv

¯^vgx t eveyj

          H

 

105

cviwfb

¯^vgx t Bgvb

          H

 

106

Qv‡jgv

¯^vgx t QvbvDjøvn

          H

 

107

Qv‡jnv

¯^vgx t mvnveywÏb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

108

Av‡qkv

Avjvwgb evBÏv

          H

 

109

‡KQv‡Zvb

¯^vgx g„Z t AvjvDwÏb

          H

 

110

gvweqv

¯^vgx g„Z t mvnveywÏb

          H

 

111

gniv

wcZv g„Z t nv‡g`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

112

cvBQv

wcZv g„Z t gRg †ecvix

          H

 

113

‡gvQ‡jgv

¯^vgx t evey wgqv

          H

 

114

iwdKzj Bmjvg

wcZv g„Z t Avn¤§`yjøvn

          H

 

115

‡nvm‡bqviv

¯^vgx g„Z t nvmgZ Djøvn

  ‡eivB` c~e©cvov

 

116

bv`xg

¯^vgx g„Z t nvmgZ Djøvn

          H

 

117

gqbv †eMg

wcZv g„Z t †gvnv¤§` Lv

          H

 

118

Rûiæj Bmjvg

wcZv g„Z t Avnv¤§` Djøvn

          H

 

119

mv‡eZzb

¯^vgx g„Z t Avn¤§` Djøvn

  ‡eivB` c~e©cvov

 

120

Avgvbyi

wcZv t kwn`yjjvn

          H

 

121

gvngy`v

wcZv g„Z t kwn`yjøvn

          H

 

122

AvBqye

wcZv g„Z t †M`y †gvjøv

          H

 

123

Qwe‡Zvb

¯^vgx g„Z t kwn`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

124

gvmy`v

wcZv g„Z t gymwjg

          H

 

125

‡ivKmvbv

¯^vgx t gvjy

          H

 

126

Kíbv

¯^vgx t wgjb

          H

 

127

Kwigb

g„Z t †gvnv¤§`Avjx

  ‡eivB` c~e©cvov

 

128

‡ivKmvbv

¯^vgx t mwdDjøvn

          H

 

129

iZb wgqv

w cZv t IqvRDwÏb

          H

 

130

wkwi

¯^vgx t byi‡gvnv¤§`

          H

 

131

wbqviæj

wcZv g„Z t Avjx †nv‡mb

  ‡eivB` c~e©cvov

 

132

wmivRyj

wcZv g„Z t Avjx †nv‡mb

          H

 

133

Av‡qkv

¯^vgx t Aveyj Lv‡qi

          H

 

134

giwRbv

wcZv g„Z t Rvgvj

          H

 

135

mv‡jgv

wcZv g„Z t AvIjv`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

 

                         

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 01 bs IqvW©

             wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL - 06/10/2013 Bs |   

  µt bs

            bvg

    wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

136

wkLv

¯^vgx t byi †gvnv¤§`

  ‡eivB` c~e©cvov

 

137

Bqvi †gvnv¤§`

wcZv g„Z t Rvgvj

          H

 

138

Avj Avwgb

wcZv g„Z t eyBÏv

          H

 

139

kvwn`v

¯^vgx t AvKivg

          H

 

140

nvwdRyjøvn

wcZv g„Z t Avt Kwig gyÝx

  ‡eivB` c~e©cvov

 

141

AvIjv` †nv‡mb

 g„Z t †gvt nvweR Djøvn

          H

 

142

wejwKm

¯^vgx t Avt Kwig

          H

 

143

nvwg`yjøvn

wcZv g„Z t QvbvDjøvn

          H

 

144

Avqbvj

wcZv g„Z t Avt b~i

  ‡eivB` c~e©cvov

 

145

dv‡Zgv

¯^vgx g„Z t Avt iwdK

          H

 

146

Avt b~i

wcZv g„Z t Avt gv‡jK

          H

 

147

iwdK

wcZv g„Z t Avt gv‡jK

          H

 

148

Mdzi

wcZv g„Z t Avt gv‡jK

  ‡eivB` c~e©cvov

 

149

Rûiv

wcZv t †jvKgvb

          H

 

150

¯^imZx

¯^vgx t Awfbvk

          H

 


 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 02 bs IqvW©

150        wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL - 06/10/2013 Bs | 

µt  bs

        bvg

 wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

151

‡gvt AviwR

KvBjx

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

152

b‡i›`ª P›`ª

gwj›`ª P›`ª

           H

 

153

gvjwZ

gib P›`ª

           H

 

154

‡mvjvBgvb

meyi †ecvix

           H

 

155

Pzwiqv

 gvngy` Avjx

           H

 

156

Av‡bvqviv

gv‡jK

           H

 

157

mvjgv

Avwgi DwÏb

           H

 

158

†gvt †mvjvBgvb

Aveyj †nv‡mb

           H

 

159

‡gvt Kwig

iwng

           H

 

160

gv‡miv

bqb

           H

 

161

nvqvZ evby

m`yi DwÏb

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

162

mywdqv LvZzb

kIKZ Avwj

           H

 

163

‡gvt kvwneyi

‡n`v‡qZ Djøv

           H

 

164

Pvqbv evby

kwn` wgqv

           H

 

165

wibv †eMg

Avt nK

           H

 

166

wibv

c¨vwi †gvnb

           H

 

167

gwjb P›`ª

ivg P›`ª

           H

 

168

‡Rvmbv ivbx

cweÎ

           H

 

169

Bgivb †nv‡mb

dwi`

           H

 

170

‡gvmvt kvnbvR †eMg

dwi` ‡nv‡mb

           H

 

171

Mvwni gv

ggZvR

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

172

‡nvm‡bqviv

nvmgZ

           H

 

173

nv‡miv

mvgQzj

           H

 

174

bvwmgv Av³vi

AvRMi f~Bqv

           H

 

175

byiæbœvnvi

nv‡mg

           H

 

176

‡mivRyj Bmjvg

AvwbQ

           H

 

177

gyÄy

AvwbQ

           H

 

178

bvRgv

mvBRywÏb

           H

 

179

ggZvR †eMg

BmgvBj

           H

 

180

wbqviæj

‡njvj DwÏb

           H

 

181

Zviv evby

Av‡e` Avjx

           H

 

182

bvivqb P›`ª

`yR©b

           H

 

183

Rvwniæj

‡gv t jwË

           H

 

184

‡mv‡nj

Rvwniæj

           H

 

185

`yR©b

nwiP›`ª

           H

 

186

mgjv

meyi

           H

 

187

‡ivLmvbv

Avey Zv‡ni

           H

 

188

Qv‡jnv

Ryjnvm

           H

 

189

Avqmv

‡iRvB †nv‡mb

           H

 

190

‡mZviv †eMg

nv‡mg

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

191

Av‡bvqviv

‡KqvgZ ‡ecvix

           H

 

192

gwRib ‡bQv

KvjvB fyBqv

           H

 

193

nvwjgv

kwn` Djøv

           H

 

194

Rnyiv

gwZqvi

          H

 

195

Av¤^xqv

AvjvDwÏb

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 


 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 02 bs IqvW©

wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL - 06/10/2013 Bs |   

µt  bs

        bvg

 wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

196

AvjZvd

AvjvDwÏb

           H

 

197

‡iv‡Kqv

AvbQvi Avjx

           H

 

198

bvmwib

gwbi †nv‡mb

           H

 

199

‡Rvniv †eMg

Avjdv fyBqv

           H

 

200

ivwKqv

byi †nv‡mb

           H

 

201

i‡gjv

Bqvt Avjx

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

202

Av³vi wgqv

jvj wgqv

           H

 

203

bvwQgv

kvwnb wmK`vi

           H

 

204

jvBjx

Avt Lv‡jK

           H

 

205

‡MvjRvnvi

‡gvm‡jg

           H

 

206

ggZvR

Avnv` Avjx

           H

 

207

wgbv

QvB`yj

           H

 

208

gqbv

myRv Avjx

           H

 

209

nvwjgv

Zv‡ni Lvb

           H

 

210

‡bqviv

mbQj

           H

 

211

Rqgvj

nwi›`ª `vm

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

212

¯^bv©

bKzj

           H

 

213

evw`i wgqv

Dgi nvmvb

           H

 

214

nvwmbv P›`ª

P›`ª Kgvi

           H

 

215

ivay

Avb›`

           H

 

216

jvjL¨

jwZd

           H

 

217

AÄbx ivbx

mywbj

           H

 

218

Av‡gbv

Aveyj †nv‡mb

           H

 

219

Rwmg wgqv

byi Bmjvg

           H

 

220

emšÍ

P›` Kzgvi

           H

 

221

mvnviv

wRqv DwÏb

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

222

AvïjZv

mgb P›`ª

           H

 

223

gvjwZ

Ai“b P›`ª

           H

 

224

wkev ivbx

wek¦bv_

           H

 

225

evw`i wgqv

Igi Rvnvb

           H

 

226

kwn`yjøvn

‡ivRK

           H

 

227

myKgnj

†fvjvbv_

           H

 

228

dvDRv cvMjbv

‡mivRyj

           H

 

229

myKzgvi

‡fvjvbv_

           H

 

230

Av‡jv ivbx

nwi evjv

           H

 

231

kvwšÍ ivbx

mbZm

  ‡eivB` f~Bqvcvov

 

232

AvwRR

Qwj Djøvn

           H

 

233

†gv‡gjv

AvZveyi

           H

 

234

wMZvivbx

AR©yb

           H

 

235

gv‡qvbx

‡njvj DwÏb

           H

 

236

iwnbv P›`ª

ivqgnb

           H

 

237

‡gvnb gvjv

iƒB`vm

           H

 

238

kvwšÍ ivbx

ivLvj `vm

           H

 

239

Rvnv½xi

Avwgi DwÏb

           H

 

240

Bwjqvm

Avwgi DwÏb

  ‡eivB` f~Bqvcvov         

 

 

                          

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 02 bs IqvW©

wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL -  06/10/2013 Bs |   

  µt bs

        bvg

 wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

241

Av‡bvqviv

Avwgi DwÏb

   ‡eivB` f~Bqvcvov

 

242

byi Bmjvg

Avt Kwig

           H

 

243

gvngy`v

gvneye

           H

 

244

myjZv ivbx

nwi`vm

           H

 

245

Av‡jqv

Qqdj

           H

 

246

‡kdvwj

my‡ik P›`ª

           H

 

247

mv‡niv

BmgvBj

           H

 

248

‡nbiv

iwdK

           H

 

249

Avwid wgqv

KvBjx

           H

 

250

‡gvt BmgvBj Lv

Rwgi Lv

           H

 

251

‡invbv

KvBDg

   ‡eivB` f~Bqvcvov

 

252

iZœv

wPiæb

           H

 

253

‡mwjbv

‡ejvj

           H

 

254

cvifxb

Dwi`v

           H

 

255

AvQgv †eMg

‡Rvgi Avjx

           H

 

256

Avt gvbœvb

AvRnviæj Bmjvg

           H

 

257

Avt Kvw`i

nhiZ Avjx

           H

 

258

‡gv¯ÍvwdRyi ingvb

iweDj Bmjvg

           H

 

259

Avmv`yjøv

Avnvgv`yjøv

           H

 

260

‡gvRvd&di

gvRnviæj Bmjvg

           H

 

261

wibv

‡gv¯ÍvK

   ‡eivB` f~Bqvcvov

 

262

Rwniæj Bmjvg

Rqbvj Av‡e`xb

           H

 

263

kvnxbyi ingvb

by‡i Avjg

           H

 

264

‡gvkvid

AvZveyi ingvb

           H

 

265

gvngy`yj nvmvb

‡gv³vi †nv‡mb

           H

 

266

AvIjv` †nv‡mb

dRjyj nK

           H

 

267

iwdKzj Bmjvg

kvn Avjg

           H

 

268

Avãyjøv

‡gvRv‡¤§j

           H

 

269

‡gv¯Ídv Kvgvj

Igi Avjx

           H

 

270

Avkivdzj Bmjvg

AvRMi Avjx

           H

 

271

Avmv`y¾vgvb

Bw`ªm Avjx

   ‡eivB` f~Bqvcvov

 

272

Avey mvB`

Rvgvj DwÏb

           H

 

273

Avgxi nvgRv

Lwjjyi ingvb

           H

 

274

nv‡mg

Avt Qwjg

           H

 

275

mv‡njv

BqvwQb

           H

 

276

Bqvwgb

BqvKze Avjx

           H

 

277

Bqvi †nv‡mb

‡gvt knx`yjøv

           H

 

278

‡LvKb

Ryjnvm

           H

 

279

cvifxb

‡mvnive

           H

 

280

bvwQgv

mvgmyj

           H

 

281

evk gnb `vm

Rq P›`ª `vm

           H

 

282

i½xjv †gvnb `vm

Rq P›`ª `vm

           H

 

283

nwi `vm

bexb kgx `vm

           H

 

284

wcwc `vmx

wbevib P›`ª `vm

           H

 

285

wbqwZ ivbx

iveb P›`ª `vm

    ‡eivB` f~Bqvcvov

 

                       

                       

 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 02 bs IqvW©

        wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL -  06/10/2013 Bs | 

  µt bs

        bvg

 wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

286

wPËv iÄb `vm

my‡im P›`ª

  ‡eivB` f~Bqvcvov     

 

287

dv‡Zgv

Avjvwgb

           H

 

288

Bjy mv`

ivav Pib

           H

 

289

wbcv

Avjvwgb

           H

 

290

bvwQgv

AvRMi fyBqv

           H

 

291

Igi Rvnvb

‡nv‡mb ZvjyK`vi

           H

 

292

‡gvt nviæb wgqv

G‡QK wgqv

           H

 

293

‡gvmvt †Rvrmbv

‡Mvjvg †gvnv¤§`

           H

 

294

nvwjgyb

‡gvnv¤§`

           H

 

295

dzjgwZ

‡gvt Lv‡jK wgqv

           H

 

296

Avjxgyb

Avt Mdzi

           H

 

297

jvBjx †eMg

Lv‡jK I¯ÍvMvi

           H

 

298

†gvt AvRgj

gwZDi ingvb

           H

 

299

‡Rvrmbv ivbx

wWwbevm

           H

 

300

‡gvmvt bvRgv LvZzb

`yjv wgqv

   ‡eivB` f~Bqvcvov      

 


 

 

 

‡eivB` BDwbqb cwil`, 03 bs IqvW©

150        wfwRGd AMÖvwaKvi bvgxq ZvwjKv|    gvm / ZvwiL -  06/10/2013 Bs |   

  µt bs

        bvg

 wcZv/ ¯^vgxi bvg

   Mªv‡gi bvg

   gšÍe¨

301

‡MŠi Pvb wiwk

cÖZve wiwk

         H

 

302

gvwbK wiwk

cÖZve wiwk

         H

 

303

DgvPib wiwk

wkePib wiwk

         H

 

304

‡mvbKv ivbx

cjvBbv

         H

 

305

fevbx mwi

Agyj¨ wiwk

         H

 

306

wki`v wcÖq

eyÏy wiwk

         H

 

307

eyjy `vwm

iwe`vm wiwk

         H

 

308

Avabv ivbx

nwiPib

         H

 

309

wekœ wcÖqv

kvgvj wiwk

         H

 

310

weay wiwk

‡Kivwjqv wiwk

         H

 

311

gywk©`v

gby wgqv

    eo †eivB`

 

312

DwcÛ

AwgKv wiwk

         H

 

313

ivg †gvnbv

ivg †gvnb wiwk

         H

 

314

mËevb wiwk

ivg †gvnb wiwk

         H

 

315              

P›`ª evb

ivg †gvnb wiwk

         H

 

316

nwi cÖmv`

VvKzi `vm wiwk

         H

 

317

‡jcvwj ivbx

jwjZ wiwk

         H

 

318

Bqvbyi

gywgb

         H

 

319

AvmgZ

nvmgZ

         H